Screeningsamtaler

Vi tilbyder en indledende screeningssamtale til alle familier i FamilieFOKUS, hvor de møder et visitationsteam. Visitationsteamet består af en sundhedsfaglig og en pædagogisk/psykologisk medarbejder.

Den indledende screeningssamtale afdækker familiens netværk og finder ud af, hvilke ressourcer den enkelte familie har, og hvad der er af muligheder for at styrke familiens mestring og livskvalitet.

Visitationsteamet anvender ICF til at systematisere samtalen og tilrettelægge indsatser. Når man anvender ICF som referenceramme, kan vi se på familien og barnets situation som helhed med inddragelse af omgivelserne. Klassifikationen er en kompleks interaktionsmodel (se figur) med veldefinerede komponenter, der vægter et sundhedsperspektiv frem for et sygdomsperspektiv. Funktionsevne og nedsættelse heraf skal således opfattes som et samspil mellem helbredstilstand og kontekstuelle faktorer.

ScreeningsamtalerDen indledende screeningssamtale anvendes til at afdække, om familien vil profitere af at deltage i FamilieFOKUS, og hvilket af de tre tilbud – Familiekursus, Familieophold eller Familieforløb i hjemmet – der bedst matcher familiernes behov.

ICF som referenceramme fungerer som modellens baseline (før-måling) og danner grundlag for senere måling af indsatsernes effekt på familiernes mestringsevne og livskvalitet se afsnittet ”Evaluering”.